Nastavenie cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies
V informáciách o súboroch cookies sa dozviete, na aké účely cookies využívame a ako s nimi nakladať.

Reklamačný poriadok

 

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu e-shopu Darcekvakcii.sk od našej spoločnosti

 

FREVER TRADE s.r.o.,

so sídlom Zábřeh, Na Nové 2521/10, PSČ 78901,

IČO: 25871480,

DIČ: CZ25871480

zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, spisová značka C 23495

Kontaktný e-mail: info@darcekvakcii.sk

Reklamačný protokol nájdete TU.

Odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

 

 1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

 

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré popisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;

je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

tovar sa hodí na účel, ktorý uvádzame, alebo na ktorý sa zakúpený tovar obvykle používa;

za vadu tovaru je tiež považovaná situácia, kedy vám dodáme iný tovar, než aký bol medzi nami dohodnutý;

nemá právne vady, tj k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je vám zákonná záručná doba podľa článku 2 poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje iba na spotrebiteľov.

Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele poskytujeme záruku za jakost pro podnikatele a právnické osoby v délce 12 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena kratší záruční doba.

V prípade, že sa vada vyskytne v závislosti od porušenia niektorej z našich povinností, patria vám práva z chybného plnenia aj v takom prípade.

Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak ste spotrebiteľom a chyba tovaru sa prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Rok od nákupu ďalej naopak nesie dôkazné bremeno spotrebiteľ, kedy musí preukazovať, že tovar nebol poničený spôsobom používania, ale závada pochádza z výroby.

 1. Aká je zákonná záručná doba?

Pri nepoužitom spotrebnom tovare je zákonná záručná doba pre spotrebiteľa dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

Berte na vedomie, že v prípade, že vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli kvôli vade tovaru užívať, tj najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.

 1. Aké práva z chybného plnenia máte?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174.A. V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění.

 

Pokiaľ je vada tovaru podstatným porušením zmluvy, patria vám tieto práva z chybného plnenia:

 • a) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
 • b) odstránenie vady opravou veci;
 • c) primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
 • d) odstúpenie od zmluvy.

 

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady informujte o tom, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme vás, že ak tak neurobíte, budú vám patriť iba tie práva, ktoré by vám patrili pri nepodstatnom porušení zmluvy. Vykonanú voľbu je možné meniť iba po dohode s nami.

Pokiaľ v primeranej lehote vadu tovaru neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť.

Pokiaľ je vada tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

 • a) odstránenie vady; alebo
 • b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že vadu tovaru neodstránime včas alebo odstránenie vady odmietneme, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu je možné meniť iba po dohode s nami.

Berte na vedomie, že pokiaľ neuplatníte svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu vadu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ju dostali. To neplatí v prípade, že:

 • a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 • b) ste použili vec ešte pred objavením vady;
 • c) ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím; alebo
 • d) ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.
 1. Pokiaľ sa vada spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru u spotrebiteľa, alebo v záručnej dobe troch mesiacov od prevzatia tovaru u podnikateľa, ktorému poskytujeme záruku za akosť, patria vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia, ale zároveň rok od nákupu nesie dôkazné bremeno spotrebiteľ, kedy musí preukazovať, že tovar nebol poničený spôsobom používania, ale závada pochádza z výroby.

 

 1. a) právo na výmenu tovaru máte v prípade, že:

tovar počas záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a nie je to vzhľadom na povahu vady neprimerané;

je vada neodstrániteľná

tovar nemôžete riadne používať na opakovaný výskyt vady po oprave; alebo

sa na tovare vyskytne väčší počet vád.

Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnutej vady. V takom prípade máte právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na výmenu tovaru vám nepatrí ani v prípadoch, keď je chybná iba časť (súčiastka) tovaru.

Požadovať výmenu tovaru nie je možné pri tovare predávanom za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať primeranú zľavu.

 1. b) právo na výmenu chybnej súčasti tovaru máte v prípade, že:

je chybná iba súčasť (súčiastka) tovaru;

je vada neodstrániteľná;

tovar nemôžete riadne používať na opakovaný výskyt vady po oprave; alebo

sa na tovare vyskytne väčší počet vád.

 

 1. c) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že

nezvolíte právo na odstúpenie od zmluvy, výmeny vadného tovaru alebo súčasti tovaru alebo opravu tovaru;

nie sme schopní tovar alebo jeho súčasť vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába);

nezjednáme nápravu v primeranom čase, alebo v prípadoch, keď by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti; alebo

vec má vadu, z ktorej sme zaviazaní, a ide o vec predávanú za nižšiu cenu.

 

 1. d) právo na odstúpenie od zmluvy máte v prípade, že

je vada neodstrániteľná;

tovar nemôžete riadne používať na opakovaný výskyt vady po oprave;

sa na tovare vyskytne väčší počet vád;

nie sme schopní tovar vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo

nie je možné vymeniť chybný tovar alebo súčasť tovaru za bezchybný.

 

 1. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.
 • Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);

veci predávané za nižšiu cenu – iba vo vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná; alebo

ak to vyplýva z povahy veci.

 

 1. Ako postupovať pri reklamácii?

 

Reklamáciu u nás (alebo osoby, ktorá je v potvrdení o trvaní práv z chybného plnenia – záručnom liste uvedená ako osoba určená na opravu) uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa prijímame reklamácie:

v našej prevádzke Zábřeh, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru;

u osoby, ktorá je v potvrdení o trvaní práv z chybného plnenia – záručnom liste uvedená ako osoba určená na opravu.

Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť našu prevádzku.

 

Odporúčaný postup pri reklamácii:

pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať e-mailom;

zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, poprípade ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;

reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;

- pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Pri rozbalení tovaru a následnom zistení poškodenia sa ihneď obráťte na dopravcu a vykonajte reklamáciu tovaru u neho. Pri nedodržaní tejto podmienky nemôže byť reklamácia uznaná. Všetku zodpovednosť pri prevzatí tovaru preberá na seba spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý sa stáva podľa prepravných podmienok dopravcov vlastníkom tovaru.

Postup a riešenie reklamácií medzi podnikateľskými subjektmi sa riadi platným právnym predpisom.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru, okrem nákupu tovaru pre podnikateľské subjekty (nákup na IČO). Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 18.1.2023.