Nastavenie cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies
V informáciách o súboroch cookies sa dozviete, na aké účely cookies využívame a ako s nimi nakladať.

Reklamačný poriadok

 

Postup pri podávaní sťažností

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu e-shop Price Orcan od našej spoločnosti
FREVER TRADE s.r.o.,
so sídlom Zábřeh, Na Nové 2521/10, PSČ 78901,
IČO: 25871480,
DIC: CZ25871480
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, spisová značka C 23495
Kontaktný e-mail: info@darcekvakcii.sk


Reklamačný protokol nájdete TU.
Odstúpenie od zmluvy nájdete TU.


1. Za aké vady sme zodpovední?
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec
- zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, vzájomnej súčinnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,
- sa hodí na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
- je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností
- vec je vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, s prihliadnutím na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo pravidlá priemyselnej praxe, ak technické normy neexistujú,
- vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať,
- vec sa dodáva s takým príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a
- vec zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením vzorke alebo exempláru, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím zmluvy.
Predchádzajúce ustanovenie sa neuplatní, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že niektorá vlastnosť veci sa líši, a kupujúci s tým pri uzavretí zmluvy výslovne súhlasil.

Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ak to povaha tovaru alebo vady nevylučuje. Táto lehota neplynie počas doby, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať, ak vadu oprávnene reklamoval.

Rozdiely vo farebných odtieňoch v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach nemožno považovať za vadu tovaru. Ak tovar nezodpovedá vašim predstavám, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak ste spotrebiteľ.
2. Aká je záručná doba?
V prípade nepoužitého spotrebného tovaru je zákonná záručná doba pre spotrebiteľov dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je na webovom rozhraní, v sprievodných dokumentoch k tovaru alebo v reklame uvedená dlhšia záručná doba. Pri kúpe použitého tovaru môžu zmluvné strany túto lehotu skrátiť až na jeden rok.
Okrem zákonnej záručnej lehoty pre spotrebiteľov poskytujeme záruku za akosť pre podnikateľov a právnické osoby v trvaní 12 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v sprievodných dokumentoch k tovaru alebo v inzeráte uvedená kratšia záručná lehota.

Upozorňujeme, že v prípade výmeny alebo opravy tovaru sa na nový tovar alebo vymenené diely a náhradné diely nevzťahuje nová záručná doba. V takomto prípade sa však záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej ste tovar nemohli používať v dôsledku vady, t. j. najmä o dobu, počas ktorej bol tovar v oprave.
3. Aké práva máte z chybného plnenia?
Vaše práva z vadného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2158 - § 2174b pre spotrebiteľov.
Ak vada existovala alebo sa predpokladá, že existovala už pri prevzatí tovaru, máte nasledujúce práva z vadného plnenia.
Ak má tovar vady, môže kupujúci požadovať odstránenie vady. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s prihliadnutím na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či sa vada dá odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho.
Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak to nie je možné alebo je to neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
Ak sa vada spotrebného tovaru prejaví v záručnej dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo v záručnej dobe troch mesiacov od prevzatia tovaru od podnikateľa, ktorému poskytujeme záruku za akosť, máte právo na práva z vadného plnenia uvedené nižšie, ale zároveň po uplynutí jedného roka od kúpy znáša spotrebiteľ dôkazné bremeno, že tovar nebol poškodený používaním, ale že vada má pôvod vo výrobe.

a) dodanie novej veci bez vád alebo oprava veci
Ak má vec vadu, kupujúci môže požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s prihliadnutím na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či sa vada dá odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho.

Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s prihliadnutím na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobila značné ťažkosti, pričom prihliada na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec kupoval.
Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady na odstránenie vady. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontáže opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.
Ak kupujúci neprevezme vec v primeranej lehote po tom, čo ho predávajúci upozornil na možnosť prevzatia veci po oprave, má predávajúci nárok na úhradu za uskladnenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na jej výške, považuje sa za dohodnutú obvyklá výška.

(b) Právo na primeranú zľavu a odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak
- predávajúci odmietol alebo neodstránil vadu v súlade s článkom 2170 ods. 1 a 2,
- sa vada vyskytne opakovane,
- vada je podstatným porušením zmluvy alebo
- z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez podstatných ťažkostí pre kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a hodnotou veci s vadou, ktorú kupujúci dostal.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o nepodstatnú vadu; má sa za to, že vada nie je nepodstatná.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vec prevzal alebo čo mu kupujúci preukázal, že vec odoslal.
4. Kedy nemožno uplatniť práva z vadného plnenia?
Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak vadu sám spôsobil.
Vadou nie je opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitej veci opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania.
5. Oznámenie vady
5.1. Len čo kupujúci zistí vadu, je povinný bez zbytočného odkladu na ňu upozorniť predávajúceho a zakúpený tovar odovzdať predávajúcemu, alebo ho uskladniť podľa pokynov predávajúceho, alebo inak vhodne s ním naložiť tak, aby bolo možné vadu preskúmať.
Súd prizná právo na uplatnenie reklamácie aj vtedy, ak kupujúci na vadu neupozornil bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri vynaložení náležitej starostlivosti.
Ak kupujúci správne upozornil predávajúceho na vadu, lehota podľa predchádzajúcich odsekov neplynie počas doby, počas ktorej kupujúci nemôže tovar užívať.
6. Ako postupovať pri reklamácii?
Podľa zákona možno vadu vytknúť predávajúcemu, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba, a to buď u predávajúceho, alebo na mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vytkne opravu osobe určenej na vykonanie opravy.

Reklamáciu musíte uplatniť u nás (alebo u osoby, ktorá je v záručnom liste uvedená ako osoba určená na vykonanie opravy) bez zbytočného odkladu po zistení vady. Reklamácie prijímame v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa:
- v našej prevádzke v Zábřehu, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru;
- u osoby, ktorá je uvedená v potvrdení o trvaní práv z vadného plnenia - záručnom liste ako osoba určená na opravu.
Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť naše priestory.

Odporúčaný postup pri reklamácii:
- Pre rýchlejšie vybavenie nás môžete o reklamácii informovať vopred e-mailom;
- zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, t. j. či máte záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, prípadne iné práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a Občianskym zákonníkom;
- reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku, ktorú neakceptujeme) a pri zasielaní tovaru odporúčame tovar zabaliť do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
- pre uľahčenie konania odporúčame priložiť doklad o kúpe tovaru alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru spolu s popisom závady a návrhom na riešenie reklamácie.

Ak je tovar rozbalený a následne sa zistí, že je poškodený, ihneď kontaktujte dopravcu a uplatnite u neho reklamáciu. Ak táto podmienka nebude dodržaná, reklamáciu nebude možné uznať. Spotrebiteľ alebo podnikateľ preberá pri prevzatí tovaru všetku zodpovednosť a stáva sa vlastníkom tovaru podľa prepravných podmienok dopravcu.

Postup a riešenie sťažností medzi podnikateľskými subjektmi sa riadi príslušnými platnými právnymi predpismi.
Nedodržanie niektorého z uvedených krokov alebo nepredloženie niektorého z uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu sťažnosti podľa zákonných podmienok.

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď nám bol oznámený výskyt vady a bolo riadne uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie pri uplatnení reklamácie, v ktorom uvedie, kedy spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje spotrebiteľa za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia sa musí vybaviť v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, na ktorý ju spotrebiteľ požadoval.
Po uplynutí tejto lehoty môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

Pri vybavovaní reklamácie musí predávajúci vydať spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 22. 1. 2024.