Nastavenie cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies
V informáciách o súboroch cookies sa dozviete, na aké účely cookies využívame a ako s nimi nakladať.

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod


Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu e-shopu Darček v akcii umiestneného na webovom rozhraní www.darcekvakcii.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi našou spoločnosťou
FREVER TRADE s.r.o.,
so sídlom Zábřeh, Na Nové 2521/10, PSČ 78901,
IČO: 25871480,
DIC: CZ25871480
zapísaná v obchodnom registri C 23495 vedenom na Krajskom súde v Ostrave.
Adresa pre doručovanie: FREVER TRADE s.r.o., Na Nové 2521/10, 789 01 Zábřeh
Telefónne číslo: +421 948 835 286
Kontaktný e-mail: info@darcekvakcii.sk
ako predávajúci a spotrebiteľ ako kupujúci

1. Úvodné ustanovenia
Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke a Vy sa zaväzujete tovar prevziať (osobne alebo od prepravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu (alebo len "Cena") vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru a všetkých poplatkov spojených so zvoleným spôsobom platby, uvedených v objednávke.
Vlastnícke právo k tovaru nadobudnete po zaplatení celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako si tovar prevezmete.

Úvodné ustanovenia
1.1 Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?
Pojem "kúpna zmluva" (alebo "zmluva") znamená akúkoľvek zmluvu uzatvorenú v súlade s týmito podmienkami. Môže ísť napríklad o zmluvu o poskytovaní služieb.
1.2 Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?
Zmluva je spotrebiteľskou zmluvou, ak ste spotrebiteľom, t. j. ak ste fyzickou osobou a kupujete tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade nejde o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa zákona a týchto obchodných podmienok, ale vzťahujú sa na vás VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY. Ako nespotrebiteľ nemáte najmä právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
1.3 Aké osobitné práva máte ako spotrebiteľ?
Ako spotrebiteľ máte najmä:
- Právo odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok) do 14 dní od prevzatia tovaru;
- záruku na kvalitu nepoužitého spotrebného tovaru pri jeho prevzatí v trvaní 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi reklamačným poriadkom);
- právo na informácie pred uzavretím zmluvy (informácie sú uvedené v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);
- právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).
1.4 Čím sa riadi náš právny vzťah?
Náš právny vzťah sa riadi týmito dokumentmi:
- týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a upresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
- REKLAMAČNÝ PORIADOK, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
- PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÉHO ROZHRANIA, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s používaním webového rozhrania;
- podmienky a pokyny uvedené na webovom rozhraní, najmä pri uzatváraní zmluvy;
- objednávka a jej prijatie z našej strany,
a vo veciach, ktoré nie sú v tomto dokumente upravené, nasledujúce právne ustanovenia:
- Zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník");
- Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (len ak ste spotrebiteľ).
Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky alebo ak náš právny vzťah obsahuje akýkoľvek iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že náš vzťah sa riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľ a právo krajiny vášho bydliska poskytuje vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa ako české právo, poskytuje sa vám v tomto právnom vzťahu táto vyššia úroveň ochrany.
1.5. Ako vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami?
Odoslaním objednávky a tiež jej potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste si prečítali tieto obchodné podmienky a súhlasíte s nimi.
Znenie obchodných podmienok môžeme zmeniť alebo doplniť. Vaše práva a povinnosti sa vždy riadia znením obchodných podmienok, za ktorých nadobudli účinnosť.

2. KÚPNA ZMLUVA
2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?
Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každej položke je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Samotná prezentácia tovaru má len informatívny charakter a nepredstavuje z našej strany návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.2 Ako zadať objednávku?
Objednávku môžete vždy zadať prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý umožňujeme podľa aktuálnych informácií na webovom rozhraní. Podaním objednávky týmto spôsobom vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami.
Objednávka musí obsahovať všetky údaje predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (prípadne dodacie a fakturačné).
Pred odoslaním objednávky vám bude poskytnutá rekapitulácia vašej objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia a platby). Odporúčame vám skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodávaciu adresu. V rekapitulácii budete mať poslednú možnosť zmeniť zadané údaje.
Záväznú objednávku môžete odoslať stlačením tlačidla "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. Ak ich zmeníte, bezodkladne nás o tom informujte telefonicky alebo e-mailom.
Budeme vás informovať o prijatí vašej objednávky. Informácia (potvrdenie) o prijatí objednávky sa zasiela automaticky a neznamená prijatie objednávky z našej strany, pokiaľ to nie je v potvrdení výslovne uvedené.
Ak máme pochybnosti o pravosti a závažnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať, aby sme si ju overili. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. S takouto objednávkou sa potom bude zaobchádzať, ako keby nebola podaná.
2.3. Kedy je zmluva uzatvorená?
Kúpna zmluva je uzavretá, keď dostanete naše prijatie vašej objednávky. Prijatie vašej objednávky vám zašleme na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak prijatie objednávky nedostanete, zmluva je uzavretá, keď zaplatíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o prijatí objednávky podľa bodu 2.2 týchto obchodných podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené) alebo môže nasledovať samostatne po potvrdení.
Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú viditeľné z webového rozhrania.
Faktúra sa zákazníkovi zasiela elektronicky.
2.4. Môžete zrušiť už odoslanú objednávku?
Objednávku, ktorú ste ešte neprijali (t. j. nebolo vám zaslané prijatie objednávky v súlade s článkom 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, od ktorej nie je možné odstúpiť (podrobnosti nájdete v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré nám už vznikli v súvislosti so zmluvou.
2.5 Je možné zmeniť cenu uvedenú na webovom rozhraní?
Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a doručenie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ nie je na webovom rozhraní výslovne uvedené inak.
V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na našej strane pri zobrazovaní ceny tovaru na webovom rozhraní alebo počas procesu objednávania, nie sme povinní vám dodať tovar za zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie vašej objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.
Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo počas procesu objednávania už nie je aktuálna, budeme vás o tom bezodkladne informovať. Ak vaša objednávka ešte nebola prijatá, nie sme povinní uzavrieť zmluvu.
Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej dôjde medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany v súlade s bodom 2.3 týchto obchodných podmienok.
2.6 V akých jazykoch je možné uzavrieť zmluvu?
Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na inom jazyku.
2.7 Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?
Zmluva sa neuzatvára v písomnej forme s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu súvisiacich nákladov.
2.8 Je zmluva niekde uložená?
Zmluvu (vrátane týchto zmluvných podmienok) uchovávame v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím stranám, ale na požiadanie vám ju zašleme.
2.9 Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zmluvných podmienok alebo zmluvy, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.
2.10 Pôvodná cena
"Pôvodná cena" výrobku - je to najnižšia suma, za ktorú sme výrobok ponúkali v e-shope za posledných 30 dní.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Aké spôsoby platby akceptujeme?
Kúpnu cenu môžete zaplatiť najmä nasledujúcimi spôsobmi:
- na dobierku alebo osobne;
- v hotovosti pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky;
- kreditnou kartou prostredníctvom platobnej brány ThePay;
- bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány.
Všetky ostatné spôsoby platby sú uvedené na WEBOVEJ STRÁNKE
Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť spoplatnené dodatočnými poplatkami. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už zahŕňa poplatky spojené so zvoleným spôsobom platby.
3.2 Kedy je kúpna cena splatná?
V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky v súlade s článkom 2.3, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Vaša povinnosť zaplatiť cenu v prípade bezhotovostnej platby je splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na náš bankový účet alebo účet platobnej brány.
3.3 V akej mene môžete platiť?
Platba za tovar je možná v EUR.
3.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo platbu vopred?
Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať najmä pri objednávkach s celkovou cenou nad 200 EUR.
Ďalej sme oprávnení požadovať zaplatenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

4. DODACIE PODMIENKY
4.1. Akým spôsobom zasielame tovar?
Spôsoby doručenia tovaru sú uvedené na INTERNETOVEJ STRÁNKE. Konkrétny spôsob doručenia tovaru si môžete vybrať v objednávke. Ak si nevyberiete žiadny spôsob DOPRAVY, môžeme ho určiť my. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zmeniť dopravcu, ak si to vyžaduje povaha, veľkosť alebo hmotnosť tovaru.
4.2 Aké sú náklady na doručenie tovaru?
Náklady na doručenie tovaru vždy závisia od veľkosti a povahy tovaru a cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na doručenie tovaru sú uvedené na WEBOVEJ STRÁNKE.
V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už zahŕňa náklady na zvolený spôsob dopravy.
4.3 Kedy vám tovar doručíme?
Doba dodania vždy závisí od dostupnosti tovaru a zvoleného spôsobu dopravy a platby, najneskôr do 30 dní.
Tovar, ktorý je na sklade, expedujeme spravidla do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo osobnom odbere) alebo od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).
Tovar, ktorý nie je na sklade, sa odosiela čo najskôr. O presnom termíne vás budeme informovať.
Dodaním tovaru podľa týchto podmienok sa rozumie okamih, keď je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa to za nedodanie tovaru z našej strany ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany. V prípade riadneho uzavretia kúpnej zmluvy, potvrdenia objednávky predávajúcim a zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom (ak nie je v obchodných podmienkach uvedený iný okamih uzavretia kúpnej zmluvy) vzniká kupujúcemu spotrebiteľovi povinnosť prevziať tovar. Neprevzatie tovaru nie je odstúpením od zmluvy.
4.4 Aký je postup pri preberaní tovaru?
Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte akékoľvek nedostatky, bezodkladne informujte prepravcu a nás. Ak odmietnete prevziať zásielku s poškodeným obalom, nebude sa to považovať za bezdôvodné odmietnutie.
Po prevzatí zásielky od vodiča skontrolujte neporušenosť a neporušenosť obalu. Ak je obal akýmkoľvek spôsobom poškodený, uveďte to v preberacom protokole. Ak po rozbalení zásielky zistíte akékoľvek poškodenie obsahu, bezodkladne, najneskôr do 2 dní, nás kontaktujte a nahláste poškodenie priamo prepravnej spoločnosti.
Po prevzatí balíka bezodkladne skontrolujte, či obsah nie je poškodený, a to ešte pred opustením miesta doručenia. Ak je obsah balíka poškodený, postupujte podľa pokynov expedienta. V opačnom prípade nebude možné reklamáciu uznať.
Od okamihu prevzatia tovaru (alebo od okamihu, keď ste boli povinní tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili) prechádza na vás zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru.

4.5 Čo sa stane, ak tovar neprevezmete?
Ak je z dôvodov na vašej strane potrebné dodať tovar opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady na takéto dodanie.
Ak tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov na doručenie a uskladnenie tovaru, ako aj na náhradu akýchkoľvek iných nákladov, ktoré nám vzniknú v dôsledku neprevzatia tovaru. Náklady na skladovanie a dodanie tovaru môžu spolu predstavovať maximálne 20 EUR alebo kúpnu cenu, ak je nižšia ako 20 EUR.
V prípade neprevzatia tovaru môžeme požadovať 1) náklady na spätné doručenie po neprevzatí tovaru, ak vznikli, 2) rozdiel v poplatku za dopravu, ak si kupujúci nevybral najlacnejšiu možnosť. Tieto sumy si potom môžeme odpočítať (započítať) priamo pri vrátení vopred zaplatenej sumy.
V takomto prípade máme tiež právo odstúpiť od zmluvy.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1. Ako môžete odstúpiť od zmluvy?
Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na viac častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať najprv e-mailom a následne podľa informácií zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť Vzorový formulár. Prijatie oznámenia potvrdíme bez zbytočného odkladu.
Dôvody odstúpenia od zmluvy nemusíte uvádzať.
5.2. Aké sú dôsledky odstúpenia od zmluvy?
Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku a hľadí sa na ňu, akoby nebola uzavretá.
Ak vám bol s vaším súhlasom spolu s tovarom poskytnutý dar, odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán darovacia zmluva zaniká. Darček nám musíte zaslať späť spolu s vráteným tovarom. Kupujúci vyjadruje svoj úplný a bezvýhradný súhlas a zároveň berie na vedomie, že na bezplatný darček nie je právny nárok, nie je možné ho vymeniť za peniaze, darček je možné zmeniť a nie je možné ho nahradiť iným darčekom.
5.3. Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy?
V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:
- o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho želania alebo pre vašu osobu;
- od dodania tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
- dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vybrali a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť.
Kupujúci nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, ak porušil kontrolu tzv. "pečať kvality" označenú logom (rozbalené originálne balenie) pri výrobkoch hygienického charakteru (napr. vibrátory, dildá, nafukovacie panny, masturbátory, vákuové pumpy, klipové súpravy, kondómy, lubrikačné gély a masážne oleje, vibračné vajíčka, venušine guličky, intímne šperky, erotické súpravy, všetky análne pomôcky a i.), pri ktorých nie je možné ich použitie iným kupujúcim s ohľadom na všeobecné zásady hygieny a ochrany zdravia.
Uvedené upravuje zákon č. 89/2019 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, konkrétne § 1837 písm. e) a tiež § 1837 písm. g), podľa ktorého nie je možné odstúpiť od zmluvy "na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť". Tieto ustanovenia majú svoj základ v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES. Tovar osobitnej (intímnej) povahy a jeho vrátenie a výmena teda nie sú možné z hygienických dôvodov. Do tejto skupiny výnimiek patrí spodná bielizeň, ktorú nemožno vylúčiť ako použitú priamo na intímne partie.
5.4. Ako nám môžem vrátiť tovar?
Tovar ste nám povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu dodaciu adresu, do našej prevádzky v Zábřehu, Na Nové 2521/10. Tovar neposielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prijať.
Odporúčame priložiť k vráteniu tovaru:
- kópiu dodacieho listu alebo faktúry, ak boli tieto doklady vystavené, prípadne iný doklad preukazujúci nákup tovaru;
- písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy (na našom tlačive alebo iným spôsobom) a zvolený spôsob vrátenia peňazí (bankovým prevodom, osobným prevzatím hotovosti alebo poštovou poukážkou alebo iným spôsobom). Vo svojom vyhlásení uveďte svoju doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mail.
Nepredloženie niektorého z uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy v súlade so zákonnými podmienkami.

5.5 Kedy dostanete svoje peniaze späť?
Všetky prijaté peniaze vám vrátime do 14 dní od zrušenia rezervácie. Upozorňujeme však, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze, kým nám tovar nevrátite alebo nepredložíte dôkaz, že ste nám tovar poslali.
Okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na doručenie tovaru k vám. Ak ste si však zvolili iný spôsob doručenia ako nami ponúkaný najlacnejší spôsob doručenia, náklady na doručenie tovaru vám vrátime vo výške najlacnejšieho ponúkaného spôsobu doručenia.
Vrátime vám peniaze:
- prevodom na váš bankový účet
Náklady na zaslanie vráteného tovaru na našu adresu znášate vy, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.
5.6 Čo ak bol vrátený tovar poškodený?
Pri zasielaní tovaru ho zabaľte do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.
Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, budete nám za toto zníženie hodnoty tovaru zodpovedať.
5.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy?
Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
- technická chyba spôsobila zjavne nesprávnu cenu tovaru na webovom rozhraní (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
- tovar nie je možné dodať za pôvodných podmienok z objektívnych dôvodov (najmä preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do Českej republiky a pod;)
- plnenie sa stane objektívne nemožným alebo nezákonným.
V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás bezodkladne informovať o našom odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je voči vám účinné okamihom, keď vám bude doručené.
Ak ste už zaplatili kúpnu cenu v plnej výške alebo čiastočne, vrátime vám prijatú sumu bezhotovostne na účet, ktorý ste nám na tento účel poskytli alebo z ktorého ste platbu uskutočnili. Peniaze vám vrátime do doby dane zakonom od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z VADNÉHO PLNENIA
Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľ, tak § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).
Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať podľa nášho Reklamačného poriadku, ktorý nájdete v záhlaví e-shopu. Pred odoslaním reklamácie sa, prosím, dôkladne oboznámte s Reklamačným poriadkom, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1. Aké oprávnenia máme na vykonávanie našej činnosti a kto nás pri tom kontroluje?
Sme oprávnení predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu.
Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz) kontroluje dodržiavanie právnych predpisov o technických požiadavkách na tovar a o bezpečnosti tovaru. Česká obchodná inšpekcia kontroluje aj dodržiavanie predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov hája aj záujmové združenia spotrebiteľov a ďalšie orgány na ochranu spotrebiteľov.
7.2. Ako vybavujeme sťažnosti?
Všetky sťažnosti vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Môžete sa tiež obrátiť na orgány uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania a ani sa žiadnymi takýmito kódexmi neriadime.
7.3 Aké práva máte v prípade spotrebiteľského sporu?
Ak ste spotrebiteľ a ak medzi nami vznikne spor zo zmluvy, ktorý nie sme schopní vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - odbor ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.
Na podanie sťažnosti na tovar alebo služby, ktoré ste u nás zakúpili, a na vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môžete využiť aj online platformu zriadenú Európskou komisiou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

7.4 Čo by ste ešte mali vedieť?
Pri uzatváraní zmluvy sa používajú prostriedky komunikácie na diaľku (najmä internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie alebo telefonické hovory) znášate vy. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.
V súlade so zákonom č. 541/2020 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vás budeme informovať o spôsobe zabezpečenia spätného odberu použitých výrobkov, ktoré sú elektrozariadeniami, svietidlami alebo žiarivkami.
Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa zmluvy medzi nami sa uskutočňuje písomne, a to buď e-mailom, doporučenou poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na e-mailovú adresu uvedenú vo vašej objednávke alebo vo vašom používateľskom účte.
V prípade, že niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok je (alebo sa stane) neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím významom najviac približuje neplatnému, neúčinnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu. Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmluvu (vrátane zmluvných podmienok) možno meniť alebo dopĺňať len písomne.
8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
8.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uzatvorenia a správy zmluvy a realizácie dodávky, na plnenie svojich zákonných povinností alebo so súhlasom kupujúceho na účely zlepšenia služieb a ponuky predávajúceho, na marketingové účely vrátane zasielania obchodných oznámení a personalizácie reklamy, prípadne na iné účely, s ktorými kupujúci súhlasil.
8.2. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súvisiacimi českými právnymi predpismi a v súlade so ZÁSADAMI SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PREDÁVAJÚCEHO, v ktorých je uvedené, ako predávajúci nakladá s osobnými údajmi kupujúceho, aké informácie o kupujúcom uchováva, ako ich používa a komu ich prípadne odovzdáva. V Zásadách nakladania s osobnými údajmi sú uvedené aj všetky práva Kupujúceho v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, najmä právo na informácie, opravu, vymazanie alebo právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním.
8.3. Predávajúci v súvislosti so spracúvaním osobných údajov vyhlasuje, že (i) spracúva osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi, (ii) zabezpečil, aby osoby oprávnené spracúvať osobné údaje boli viazané povinnosťou mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti, (iii) prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie potrebnej úrovne bezpečnosti osobných údajov a (iv) v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov s rizikom pre práva a slobody fyzických osôb informuje dozorný orgán alebo dotknuté osoby.
9. Uvedenie príspevku na recykláciu pri predaji výrobku na predajných dokladoch
S účinnosťou od 1. januára 2021 v súvislosti s § 73 zákona č. 542/2020 Z. z. (zákon o výrobkoch po dobe životnosti) vzniká povinnosť uvádzať na dokladoch o predaji osobitne náklady na spätný odber, spracovanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadových elektrických a elektronických zariadení (príspevok na recykláciu). Naša spoločnosť ako maloobchodný predajca postupuje v súlade s týmto ustanovením zákona a odteraz bude na vystavené faktúry pridávať položku s výškou príspevku na recykláciu, pozri nižšie. Uvedené ceny sú bez DPH.

Cena výrobku na webovej stránke nášho e-shopu už zahŕňa cenu Príspevku na recykláciu a na predajnom doklade bude uvedená len jednotlivo.

SPÄTNÝ ODBER VYRADENÝCH ELEKTROZARIADENÍ / BATÉRIÍ

Sme hrdí na to, že sme šetrní k životnému prostrediu, a preto vám ponúkame možnosť jednoducho a bezplatne sa zbaviť vášho vyradeného elektrozariadenia/batérie.

Ako sa zbaviť starých spotrebičov/batérií?

prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete REMA pre spätný odber, pozri https://www.rema.cloud/sluzby/sberny-a-zpracovatele.
prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete pre spätný odber, pozri https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic
v prípade batérií je možné objednať pre domácnosť zbernú nádobu - FamilyBox - a následne odoslať plnú nádobu prostredníctvom služby re:Parcel
v prípade množstva do 10 kg je možné využiť službu re:Parcel
v prípade množstva 10 kg a viac je možné využiť službu BE LAZY
na predajnom mieste na adrese kamenného obchodu
v prípade potreby sa môžete poradiť na bezplatnej linke Smart Recycling (800 976 679)

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 22.1.2024.