Nastavenie cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies
V informáciách o súboroch cookies sa dozviete, na aké účely cookies využívame a ako s nimi nakladať.

VOP pre veľkoobchod

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu e-shopu Darček v akcii umiestneného na webovom rozhraní www.darcekvakcii.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi našou spoločnosťou

 

FREVER TRADE s.r.o.,

so sídlom Zábřeh, Na Nové 2521/10, PSČ 78901,

IČO: 25871480,

DIČ: SK25871480

zapísané v obchodnom registri C 23495 vedené na Krajskom súde v Ostrave

 

Adresa pre doručovanie: FREVER TRADE s.r.o., Na Nové 2521/10, 789 01 Zábřeh

Telefónne číslo: +421 948 835 286

Kontaktný e-mail: info@darcekvakcii.sk

ako predávajúcim

a podnikateľom či právnickou osobou

ako kupujúcim

(obaja ďalej spoločne tiež len ako „zmluvné strany“).

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základná práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy či ďalšej zmluvy tu uvedenej (ďalej spoločne len ako „zmluva“) prostredníctvom webového rozhrania.

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom, a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“).

1.3. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa zmluvné strany výslovne dohodnú na inom jazyku.

1.4. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod.

1.5. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezme.

1.6. Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

1.7. Pôvodná cena

„Pôvodnú cenu“ produktu – jedná sa o najnižšiu čiastku, za ktorú sme produkt ponúkali na e-shope za posledných 30 dní.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 1. Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1. Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 odst. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku potvrdením tlačidla „Objednávam a zaplatím“ a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2. Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania, poprípade iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu ). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.

2.3. Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

2.4. Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho. Faktúra je zákazníkovi odosielaná elektronicky.

2.5. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z ceny tovaru. Pokiaľ už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, patrí mu tiež náhrada týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške.

 1. Dodacie podmienky

3.1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v slovenskom jazyku.

3.2. Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zabezpečiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy aj poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platnej tarify dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare. Predajca si tiež vyhradzuje právo na zmenu dopravcu, pokiaľ to charakter, rozmer, alebo váha tovaru vyžaduje.

3.3. Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O závadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o závadách, stráca kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

3.4. Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru.

Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Pokiaľ odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Pri prevzatí zásielky od vodiča si skontrolujte celistvosť a neporušenosť obalu. V prípade, že je obal nejakým spôsobom poškodený, uveďte túto informáciu do preberacieho protokolu. Pokiaľ by ste po rozbalení zásielky zistili akékoľvek poškodenie obsahu, tak bezodkladne, najneskôr do 2 dní nás kontaktujte a poškodenie nahláste priamo prepravnej spoločnosti.

Prevzatie na pobočke Zásielkovne: Po prevzatí balíčka si bezodkladne, ešte pred odchodom z výdajného miesta, skontrolujte, či nie je poškodený jeho obsah. Ak je obsah balíčka poškodený, postupujte podľa pokynov obsluhy výdajného miesta. V opačnom prípade reklamácia nemôže byť uznaná.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

3.5. Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

 1. Platobné podmienky

4.1. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu okrem ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

- v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

- bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry;

- bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány ThePay.

- bezhotovostne po dodaní tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre.

Predávajúci je oprávnený neumožniť platbu tovaru po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru.

4.2. Pri platbe v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.3. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných dlhov kupujúceho.

4.5. Platba tovaru je možná v slovenských korunách (EUR).

 1. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

5.2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 5 dní. Zároveň má v tomto prípade predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny tovaru.

5.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dojednaného dňa dodania.

5.4. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadom tovaru, ktorý bol dodaný riadne a včas.

5.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne ​​av prípadoch zmlúv dojednaných elektronickou cestou aj elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Pri odstúpení od zmluvy či reklamácii nevzniká kupujúcemu nárok na úhradu nákladov spojených s obstaraním tovaru alebo jeho vrátením k predávajúcemu.

5.6. Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom. Kupujúci vyslovujú svoj úplný a bezpodmienečný súhlas a zároveň berú na vedomie, že na získanie darčeka zadarmo nevzniká právny nárok, nemožno ho vymeniť za peniaze, darček môže byť pozmenený a nie je možné ho nahradiť iným darčekom.

Kedy od zmluvy odstúpiť nemožno:

Kupujúci nemôže uplatniť právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že porušil prehliadkou tzn. "pečať kvality" označenú logom (rozbalil originálny obal) pri výrobkoch hygienického charakteru (napríklad vibrátory, dildá, nafukovacie panny, masturbátor, vákuové pumpy, pripínacie sady, kondómy, lub gély a masážne oleje, vibračné vajíčka, venušine guličky, intímne šperky, erotické sady, všetky análne pomôcky a ďalšie), kedy dochádza k nemožnosti jeho použitia iným kupujúcim s ohľadom na všeobecné zásady hygieny a ochrany zdravia.

Podľa smernice EÚ L 144_19 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 4.6.1997 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97_7_ES z 20. mája 1997 sú erotické pomôcky považované za tzv. Tovar. Do tejto skupiny výnimiek z §53 patrí aj spodná bielizeň, u ktorej sa nedá vylúčiť, že bola použitá priamo na intímnych partiách.

Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Pokiaľ je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Náklady na uskladnenie a dodanie môžu dosiahnuť maximálne čiastku celkom 500, - Sk alebo výška kúpnej ceny, ak je nižšia ako 500 Sk.

V prípade neprevzatia zásielky môžeme požadovať 1) náklady na spätné doručovanie zásielky po neprevzatí, pokiaľ vznikli, 2) rozdiel v dopravnom, pokiaľ si kupujúci nezvolil najlacnejší variant. Tieto čiastky potom môžeme rovno strhnúť (započítať) pri vrátení vopred uhradenej čiastky.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 1. Dodanie tovaru do iného štátu EÚ podľa § 64 ZDPH

Pri nákupe tovaru do iného štátu EÚ podľa § 64 ZDPH platí, že je povinnosťou odberateľa oznámiť dodávateľovi, či je kupujúcou zdaniteľnou osobou. Pri porušení tejto podmienky dodávateľ má za to, že odberateľ vystupoval ako zdaniteľná osoba a faktúra zostáva vystavená vrátane DPH.

 1. Práva z chybného plnenia

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom, ktorý nájdete v záhlaví e-shopu. Pred odoslaním reklamácie sa s REKLAMAČNÝM PORIADOM dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie ak vašej spokojnosti.

 1. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

8.1. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnení môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

- uchovávať ako dôverné;

- neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;

- nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy;

- nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

8.2. Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho zhotovovať kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

9.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).

 

9.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

10.1.

 

Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho na účely uzavretia a správy zmluvy a realizáciu dodávky, na plnenie svojich právnych povinností alebo so súhlasom kupujúceho za účelom vylepšovania služieb a ponuky predávajúceho, na marketingové účely vr. zasielanie obchodných oznámení a personalizácie reklamy, príp. iným účelom, na ktorý udelil kupujúci súhlas.

 

10.2.

 

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacich slovenských právnych predpisov av súlade so Zásadami pre nakladanie s osobnými údajmi predávajúceho, v ktorých je uvedené, akým spôsobom predávajúci nakladá s osobnými údajmi kupujúceho, aké informácie o kupujúcom ukladá, ako dané informácie využíva a komu ich prípadne odovzdáva. Zásady pre nakladanie s osobnými údajmi taktiež obsahujú výpočet všetkých práv kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov, najmä právo na informácie, opravu, vymazanie či právo súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať.

10.3.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov predávajúci vyhlasuje, že (i) spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi; (ii) zaistil, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; (iii) prijal vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaistil potrebnú úroveň zabezpečenia osobných údajov; a (iv) v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov s rizikom pre práva a slobody fyzických osôb informuje dozorný orgán, príp. subjekty údajov.

 1. Uvádzanie recyklačného príspevku pri predaji výrobku na predajných dokladoch

S účinnosťou od 1. januára 2021 v súvislosti s § 73 zákona č. 542/2020 Zb. (Zákon o výrobkoch s ukončenou životnosťou) existuje povinnosť uvádzať na predajných dokladoch oddelene náklady na spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie odpadového elektrozariadenia (Recyklačný príspevok). Naša spoločnosť, ako predajca sa riadi týmto ustanovením zákona a na vydaných faktúrach bude novo pridávaná položka s výškou Recyklačného príspevku viď nižšie. Uvedené ceny sú bez DPH.

Cena výrobku na stránkach nášho e-shopu už cenu Recyklačného príspevku obsahuje a na predajnom doklade bude iba vyčíslená individuálne.

SPÄTNÝ ODBER VYSLÚŽILÝCH ELEKTROZARIADENÍ/BATÉRIÍ

Zakladáme si na ohľaduplnom správaní voči životnému prostrediu, a preto vám prinášame možnosti, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje vyslúžilé elektrozariadenia/batérie.

Ako sa zbaviť starého spotrebiča/batérií?

prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete REMA, ktorá je určená na spätný odber, pozri https://www.rema.cloud/sberna-mista/

prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete, ktorá je určená na spätný odber, viď https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

v prípade batérií je možné objednať do domácnosti zbernú nádobu – FamilyBox, plnú nádobu potom expedovať cez službu re:Balík

v prípade množstva do 10 kg je možné využiť službu re:Balík

v prípade množstva nad 10 kg a viac je možné využiť službu BUĎ LENÝ

v mieste predaja na adrese kamennej predajne [doplniť adresu, ak disponujete MZO]

v prípade potreby je možnosť sa poradiť na bezplatnej linke Chytré recyklácie (800 976 679)

 

 1. Biano Star

Návrh ustanovenia o spracovaní osobných údajov pre Partnerov

 1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8. 2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ služby ako spracovateľ. 3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje. 4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov. 5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu. 6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov). 7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na [odkaz na zásady spracovania osobných údajov v službe].


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 18.1.2023.